หน่วยงานภายใน

สลก.

สำนักงานเลขานุการกรม

กสพ.

กองส่งเสริมและเผยแพร่

กสร.

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ศวฝ.

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ศสท.

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

กยผ.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กอส.

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กสป.

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กพส.

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ต.ส.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กจธ.

กลุ่มงานจริยธรรม