หน่วยงานภายใน

ต.ส.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กจธ.

กลุ่มงานจริยธรรม

กปอ.

กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลก.

กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

กยป.

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

สลก.

สำนักงานเลขานุการกรม

กสร.

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ศปส.

ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม