ข่าวสารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

23 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูง (GC-HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2567  0  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 10 - 17 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำฝน อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1627 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2567 ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  12  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้และการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3144 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมความร่วมมือการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลาดสีเขียว (Green Market Place) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

13 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.25/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2567) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2567  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.24/2567) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 กุมภาพันธ์ 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์พื้นที่ Hot spot และ Composite analysis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม) เสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

01 กุมภาพันธ์ 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2567  6  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์อนุภาคไมโครพลาสติกขนาดเล็กในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (เครื่อง Infrared Spectrometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฐ 8544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง ให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2567  13  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มกราคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.4/2567) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มกราคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2567  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2567  23  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2567  9  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2567  9  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มกราคม 2567  43  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2567  28  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรวบรวมข้อมูล PBL PM2.5 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาวิธีการเก็บ การย่อย และการสกัดตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำเสียชุมชนและน้ำผิวดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2567) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3143 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2567  63  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 17/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มกราคม 2567  29  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  13  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลการไหลของขยะชุมชนตามมาตรการจัดการขยะชุมชนของประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์และสารเคมี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566)

09 มกราคม 2567  42  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มกราคม 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2567  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มกราคม 2567  28  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

08 มกราคม 2567  24  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มกราคม 2567  55  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 16/2567 ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มกราคม 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มกราคม 2567  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ (36 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2567  22  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2567  10  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.1/2567) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

03 มกราคม 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 15/2567 ประกวดราคาจ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 มกราคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2567) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

28 ธันวาคม 2566  13  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2566  15  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ธันวาคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2566  14  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2566  14  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธันวาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.2/2567) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ธันวาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

25 ธันวาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของไมโครพลาสติกในน้ำและตะกอนดินในลุ่มน้ำบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ธันวาคม 2566  30  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 25-28 ธันวาคม 2566 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2788400 ต่อ 1750

25 ธันวาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานและเครื่องวัดระดับเสียง จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2566  29  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 13/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2566  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

21 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธันวาคม 2566  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 14/2567 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ธันวาคม 2566  23  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985649

20 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับพัฒนาเครื่องมือ Prototype1 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

20 ธันวาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ธันวาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสารสนเทศเผยแพร่ผลการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัด การเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Prototype1 และการทดสอบใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  9  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

19 ธันวาคม 2566  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 12/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2566  37  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 10/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและปรับปรุงองค์ประกอบ ฟังก์ชัน ชุดคำสั่ง การเชื่อมต่อ loT และการพัฒนาเครื่องมือ Prototype1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2566  11  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาวิทยากรและส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธันวาคม 2566  57  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 11/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารเคมี และสารมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างสารปรอทในอากาศและในฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธันวาคม 2566  73  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 7/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธันวาคม 2566  106  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 9/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธันวาคม 2566  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 8/2567 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ธันวาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างและแจกจ่ายตัวอย่างให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2566  13  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ธันวาคม 2566  11  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมยกระดับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  11  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่าย ทสม. และภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  11  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รองรับการเปลี่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของครอบครัวชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนความรู้ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวสู่การแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารมาตรฐานและวัสดุสำหรับชุดผลิตน้ำกลั่นความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2566  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการลดขยะที่ต้นทางของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ธันวาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเสริมศักยภาพเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

06 ธันวาคม 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985640

06 ธันวาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

06 ธันวาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567

06 ธันวาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ธันวาคม 2566  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเสริมศักยภาพเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985652 , 02-2788400-19 ต่อ 1704

06 ธันวาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 ธันวาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985640 , 02-2788400-19 ต่อ 1753

06 ธันวาคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985653 , 02-2788400 ต่อ 1661

06 ธันวาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการจัดการพื้นที่สีเขียว

06 ธันวาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน

06 ธันวาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2567) จ้างทำตราสัญลักษณ์ติดรถยนต์ราชการฯ (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 ธันวาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

04 ธันวาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567

04 ธันวาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

04 ธันวาคม 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมเศรฐกิจชุมชนบนความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ธันวาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985653 , 02-2788400 ต่อ 1661

04 ธันวาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985653 , 02-2788400 ต่อ 1661

04 ธันวาคม 2566  9  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567

04 ธันวาคม 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2567

04 ธันวาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985652

04 ธันวาคม 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985653 , 02-2788400 ต่อ 1661

04 ธันวาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ธันวาคม 2566  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ธันวาคม 2566  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือ วิถีเมืองยั่งยืน 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธันวาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างสารกลุ่ม Carbonyl ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธันวาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 125 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ธันวาคม 2566  45  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 3 รายการ)

30 พฤศจิกายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤศจิกายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำต้นฉบับบพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์รายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023) ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง GC/Mass Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่างสารปรอทในน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤศจิกายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2567) จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤศจิกายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการ สำหรับรถส่วนกลางประจำอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูและและบำรุงรักษาสวน

24 พฤศจิกายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 6/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องเย็นและห้องแช่แข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรสำหรับเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤศจิกายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

23 พฤศจิกายน 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 5/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤศจิกายน 2566  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 4/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

22 พฤศจิกายน 2566  34  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 รายการ)

21 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

20 พฤศจิกายน 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

20 พฤศจิกายน 2566  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤศจิกายน 2566  4  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤศจิกายน 2566  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

20 พฤศจิกายน 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 1.50 เมตร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องสกัดตัวอย่าง Accelerated Solvent Extractor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2566  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบห้อง Clean Room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2566  36  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 9 รายการ)

15 พฤศจิกายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.16/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 1กฏ 128 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2567) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.15/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 885 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2567) จ้างทำตรายาง จำนวน 59 รายการ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีนานาชาติ

13 พฤศจิกายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ128 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.1/2567) ซ่อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤศจิกายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ สส 20 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 พฤศจิกายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤศจิกายน 2566  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และไดออกซินที่ปลดปล่อยจากปล่องเตาเผาจำลอง จำนวน ๙ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.12/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 4กถ 4570 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2566  34  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 3/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 พฤศจิกายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.13/2567) ทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสาร 2567 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤศจิกายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก./2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤศจิกายน 2566  28  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 2/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

31 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กถ4570 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2566  45  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก

31 ตุลาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3144 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.1/2567) น้ำดื่ม ประจำปี 2567 จำนวน 1,000 ถัง (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ตุลาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.10/2567) เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง 2567 (บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

30 ตุลาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

30 ตุลาคม 2566  23  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 2 พฤศจิกายน 2566, e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2788400 ต่อ 8453

27 ตุลาคม 2566  15  สำนักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2566-1 พฤศจิกายน 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1750 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th

26 ตุลาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤสจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ตุลาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

25 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.9/2567) จ้างบริการสูบกากของเสียฯ (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ตุลาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ตุลาคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 1/2567 ปรกวดราคาจ้างจัดทำโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ตุลาคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีนานาชาติ

20 ตุลาคม 2566  10  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

20 ตุลาคม 2566  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 20-26 ตุลาคม 2566 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-278-8400 ต่อ 1750

19 ตุลาคม 2566  42  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

18 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กค. 66 - 17 สค.66)

18 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ตุลาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

18 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

17 ตุลาคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดทำโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 17-20 ตุลาคม 2566 โทรสอบถาม 02-298-5649 E-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th

17 ตุลาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดทำโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น

16 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร

16 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

16 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

12 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ตุลาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดนก มด ปลวก หนู แมลงสาบ และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์

10 ตุลาคม 2566  48  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทยฯ)

09 ตุลาคม 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2 รายการ)

09 ตุลาคม 2566  23  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 รายการ )

05 ตุลาคม 2566  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.3/2567) จ้างเหมากำจัด ปลงก มด หนู แมงสาปและยุง (บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.1/2567) จ้างเช่าเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2567) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.2/2567) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์.แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก./2567) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม (ร้าน รุ่งอรุณการ์เด้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.6/2567) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.7/2567) จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.4/2567) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 ตุลาคม 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.1/2567) จ้างเช่าเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  3  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  14  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ (ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม)

29 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  3  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  20  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 4 รายการ)

29 กันยายน 2566  1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  16  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ (กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก)

29 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  2  ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

29 กันยายน 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  2  ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  3  ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

29 กันยายน 2566  2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง (เครื่องสี 1 เครื่อง เครื่องขาวดำ 4 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  5  ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์

29 กันยายน 2566  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื้่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสวือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2566  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กันยายน 2566  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กันยายน 2566  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2566  14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและป้ายศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2566  5  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2566  5  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรางยาง จำนวน 48 รายการ (55 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง