ข่าวสารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

12 มิถุนายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

11 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ

11 มิถุนายน 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำกรงแมลงเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดรับแขก และตู้เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถในพื้นที่ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลห่วงโซ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

06 มิถุนายน 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567

06 มิถุนายน 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตตัวอย่างมาตรฐานและค่ากำหนดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบลูกตุ้มน้ำหนัก จำนวน 14 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี 2567

05 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2567 โทร 02-298 5628 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

05 มิถุนายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2567 โทร 022788400 ต่อ 1993 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

05 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์

05 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.51/2567) จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มิถุนายน 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 9 กลุ่ม (116 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

04 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

04 มิถุนายน 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์

04 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

04 มิถุนายน 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา โดยวิธีคัดเลือก

31 พฤษภาคม 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 37/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

31 พฤษภาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 38/2567 ประกวดราคาจ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

30 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบและแผนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.58/2567) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.47/2567) จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเอฟ เพาเวอร์ เจนเนอเรเตอร์ เซอร์วิสเซส) โดยวิธเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  27  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 36/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  6  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการ สำหรับรถยนต์ราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2567) ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโลโก้กรมบริเวณ ประตูเหล็กทางขึ้น ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ ตัว G และล้อเลื่อนทางเข้า-ออก อาคากรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.57/2567) จ้างทำโลโก้กรมฯ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.56/2567) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.50/2567 จ้างซ่อมอุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคาร (ห้างหุ้นส่วนจำกดั คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.54/2567) จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปา (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.55/2567) จ้างซ่อมแซมแทงค์เก็บน้ำ ชั้น 1 (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.52/2567) จ้างซ่อมแซมท่อและฝ้า ชั้น 10 (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  7  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนยฺบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.48/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 885 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.49/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 887 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.53/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3143 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.46/2567) จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก ชั้น 7 (บริษัท เอ็นทีเอ็น อิเล็คทริเคิล ซิสเต็ม จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษและประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแทงค์เก็บน้ำ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 887 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อและฝ้า บริเวณห้องชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 kW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮซ 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์

20 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม

20 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 20-24 พฤษภาคม 2567 โทร 02-2788400 ต่อ 1841 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

20 พฤษภาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 20-24 พฤษภาคม 2567 โทร 02-298-5648 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

20 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(ร่าง)รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการรายสาขา ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก

17 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.43/2567) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 กฎ 129 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 129 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 16-21 พฤษภาคม 2567 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th โทร 02-298-5648

16 พฤษภาคม 2567  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 35/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวาล์วควบคุมระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567  10  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ศูนย์เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.44/2567) จ้างซ่อมวาล์วควบคุมระดับน้ำ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.42/2567) จ้างสำรวจประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ (นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.27/2567) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 1 จอคอมพิวเตอร์ 1 (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พฤษภาคม 2567  17  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤษภาคม 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาชุดคำสั่งสคิปในการสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบไบนารีรายวันหรือรายชั่วโมงของ PBL ครอบคลุมประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.45/2567) จ้างซ่อมแซมพื้นและผนังห้องผู้บริหาร (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤษภาคม 2567  23  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 พฤษภาคม 2567  16  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤษภาคม 2567  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2567  29  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 34/2567 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤษภาคม 2567  21  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567 , e-mail : dccecenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985637

02 พฤษภาคม 2567  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 33/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 พฤษภาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางรากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

30 เมษายน 2567  16  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดนก มด ปลวก หนู แมลงสาบ และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567  12  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2567  30  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 32/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เมษายน 2567  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 เมษายน 2567  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 9 กลุ่ม (116 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

29 เมษายน 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เมษายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1นค 3407 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งจ้าง สลก.41/2567 จ้างมหาวิทยาลัยรังสิตดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ (มหาวิทยาลัยรังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เมษายน 2567  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาวางแนวทางดำเนินงานติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

25 เมษายน 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 29/2567 ประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2567  21  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 30/2567 ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 31/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษและประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราเครื่องหมายของส่วนราชการ และออกแบบและจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องสัมมนา 118 และห้องประชุม 209-210 อาคารศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เมษายน 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เมษายน 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจรวบรวมข้อมุลและการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสารปรอท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เมษายน 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังพักน้ำ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 เมษายน 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

24 เมษายน 2567  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 เมษายน 2567 โทร 02-2788400 ต่อ 1750 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th

24 เมษายน 2567  27  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา

24 เมษายน 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 24-29 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985637

24 เมษายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

23 เมษายน 2567  31  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เมษายน 2567  10  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เมษายน 2567  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

22 เมษายน 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ

22 เมษายน 2567  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เมษายน 2567  16  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการ ไดออกซิน จำนวน 2 เครื่อง

19 เมษายน 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985652

19 เมษายน 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985653

19 เมษายน 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

19 เมษายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567

19 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษและประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-24 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985652

18 เมษายน 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 18-23 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-577-8400 ต่อ 5115

18 เมษายน 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 27/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 28/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

18 เมษายน 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์

17 เมษายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดกากตะกอนและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กจธ.2/2567) จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567)

11 เมษายน 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

11 เมษายน 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 26/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

05 เมษายน 2567  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 25/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 เมษายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

04 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 24/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

04 เมษายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.40/2567) จ้างขนย้ายวัสดุไม่จำเป็น (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลห่วงโซ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

03 เมษายน 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 เมษายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 เมษายน 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 เมษายน 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุไม่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 เมษายน 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 23/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

02 เมษายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

02 เมษายน 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 เมษายน 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-8149 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 เมษายน 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 เมษายน 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 (แบบ สขร 1)

01 เมษายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 22/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 เมษายน 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Piston pipette จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

29 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาวางแนวทางดำเนินงานติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

29 มีนาคม 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 9-11 เมษายน 2567 ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2567  13  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985637

28 มีนาคม 2567  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

28 มีนาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

28 มีนาคม 2567  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 21/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

28 มีนาคม 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 127 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.39/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮพ 4038 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)

22 มีนาคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2567) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567  55  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 10 รายการ)

22 มีนาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4038 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส

21 มีนาคม 2567  30  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 3 รายการ)

21 มีนาคม 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขานุการกรม จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ)

21 มีนาคม 2567  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21-26 มีนาคม 2567 , e-mail : deqpcenter@dcce.mail.go.th โทร 02-2985637

21 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

21 มีนาคม 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรัดเครื่องนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาชุดผลิตน้ำกลั่นความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2567  28  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ)

18 มีนาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครไซริงค์ จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS/MS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2567) ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,225 รีม (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.38/2567) จ้างทำป้ายทำเนียบอธิบดีฯ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3025 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  17  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)

15 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,225 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 รายการ

15 มีนาคม 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างที่ปรึกษาวางแนวทางดำเนินงานติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 มีนาคม 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1628 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มีนาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 19/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 มีนาคม 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาซเลขที่ 20/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 มีนาคม 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มีนาคม 2567  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 18/2567 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Econimy กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 มีนาคม 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส โดยวิธีคัดเลือก

12 มีนาคม 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Automatic titrator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 18-23 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 22-29 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มีนาคม 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 31 มีนาคม-7 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 7กพ 6159 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ตัว G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มประกอบการชี้แจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.36/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 7 กพ 6159 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.30/2567) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์เจ เปเปอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.31/2567) จ้างประดับตกแต่งสถานที่บริเวณลานตัว G (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.8/2567) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 9 กลุ่ม (116 รายการ)

11 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

07 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.7/2567) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

06 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.29/2567) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.37/2567) จ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลระบบฯ (บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจก สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นห้องกระเบื้องตามห้อง ชั้นต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ ณ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่แวดล้อม ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีด ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.35/2567) จ้างประดับตกแต่งสถานที่ฯ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.33/2567) จ้างเปลี่ยนกระจกฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.34/2567) จ้างซักรีด ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.32/2567) จ้างปูพื้นห้องกระเบื้องฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มีนาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด NVR Sony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาเอกสารและเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.6/2567) ซื้อกระดาษ A4 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 815 รีม (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.28/2567) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซสล์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อและนิทรรศการเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฐ 8522 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01 มีนาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมิอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 1-6 มีนาคม 2567 โทร 02-2985628 deqpcenter@dcce.mail.go.th

01 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จอ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 815 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์

01 มีนาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 1-6 มีนาคม 2567 โทร 02-2985648 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th

28 กุมภาพันธ์ 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก (ICP-OES) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์การย่อยสลายของขยะและน้ำชะขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 41-8149 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบพิสตันโฟน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy กับผู้ประกอบการภาคเอกชน

28 กุมภาพันธ์ 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมกลไกการขับเคลื่