ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ภัตตาคาร/ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) หมายถึง สถานประกอบ การที่ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นบริการแบบให้นั่งโต๊ะหรือแบบบริการตนเองจาก ชั้นวางอาหาร ไม่ว่าจะรับประทานอาหารภายในร้าน นำกลับ หรือสั่งให้จัดส่งที่บ้าน ซึ่งมีการจัดการใช้ วัตถุดิบ ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการดำเนินงานเพื่อลดความสูญเสีย อาหารและขยะอาหารตงั แต่การจัดซื้อวตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ และการปรุงอาหาร ไปจนถึงการนำขยะอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อนส่งกำจัด รวมถึงมีส่วนส่งเสริมต่อการดำเนินงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นและชุมชน


วัตถุประสงค์การส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม

          1. พัฒนาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร

          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร

          3. พัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอินทรีย์ของภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะ เศษอาหารและมีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ


เป้าหมายการดำเนินงาน

          1. สถานประกอบการทให้บริการด้านอาหาร ลดปริมาณขยะเศษอาหาร มีศักยภาพในการจัดการ ขยะอินทรีย์ ที่ถูกหลักวิชาการและเกิดการจัดการที่ต้นทาง

          2. สถานประกอบการที่ให้บริการด้านอาหาร มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ

          3. เกิดการมีส่วนร่วมในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ให้บริการด้านอาหาร


ข้อกำหนดเบื้องต้น

          ภัตตาคาร/ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) มีองค์ประกอบ 4 หมวด แต่ละหมวดประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัดการดำเนินงาน 16 องค์ประกอบย่อย รวม 46 ตัวชี้วัด (ดังตาราง) ดังนี้

หมวดที่ 1การผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร

หมวดที่ 2 : การให้บริการและส่วนสนับสนุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสร้าง เอกลักษณ์ทางด้านภัตตาคารและร้านอาหารที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้บริการและการ เสิร์ฟ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือลดขยะตั้งแต่ต้นทาง การให้บริการอาหารและเครื่อง ดื่มแบบนำกลับบ้านและแบบจัดส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3 : การจัดการพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการพลังงาน การ จัดการน้ำและน้ำเสีย การจัดการขยะและของเสีย การจัดการมลพิษอากาศและเสียง

หมวดที่ 4 : การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย การกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ใช้บริการ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ชุมชน และสังคม


ประโยชน์ของภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          1. มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและพัฒนาระยะต่างๆ

          2. สามารถควบคุมและลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

          4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคม

          5. มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม