สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม โดยผู้สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ตนเองสนใจ