เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเมือง เนื่องจากการขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดความต้องการด้านแหล่งที่อยู่อาศัย การบริโภคสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงรุก ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้น พร้อมจัดทำคู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง ปรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาเมืองอย่างสมดุล รวมทั้งช่วยพัฒนายกระดับเมืองสู่ความน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป