โครงการ/กิจกรรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ (e-Learning)

เครือข่าย ทสม.

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green hotel)

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ

สถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

ศาสนสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green religion)

อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park)

Green Airport ส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school)

มหิงสาสายสืบ

มหิงสาสายสืบปฐมวัย

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Scout)

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)

บริการข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (SCP Data Center)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Area)

ระบบบริหารจัดการและบริการสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย

ระบบจัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ฉลากอีโค่พลัส ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (ECO Plus)

ฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (UPCYCLE CE)

ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence)

โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ปี65

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

COP 28

Article 6 of the Paris Agreement

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม