SPOT การลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดสาเหตุที่ก่อให้เกิด PM 2.5 06 กุมภาพันธ์ 2566  220  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ขอนำเสนอสื่อสปอตลดการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อนำไปใช้เป็นเสียงตามสาย ในการประชาสัมพันธ์ในการลดการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ ตามรูปแบบ ทสม. เคาะประตูบ้าน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สามารถรับฟังสปอตลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน โดยผ่านช่องทาง

- Spot ลดการเผา ไฟป่า และหมอกควัน (คลิปเสียง)

Spot ลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน (คลิปวิดีทัศน์)

07 มิถุนายน 2566  217

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม