ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10) 02 มีนาคม 2566  590  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)
          เอกสารการประกาศตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผล ปธส 10.pdf ขนาด: 0.632 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 56

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมปธส.10.pdf ขนาด: 0.288 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 25

แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม ปธส.10.pdf ขนาด: 0.217 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 19

07 มิถุนายน 2566  217

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม