แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2 12 พฤษภาคม 2566  131  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม                    เนื่องด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines : WCAG)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานะของเว็บไซต์ของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมิเดียให้เป็นไปตามมาตรฐาน WCAG 2.2 โดยสามารถเข้าไปดูเอกสารได้ที่ระบบ Cloud ตามลิงก์แนบ Cloud แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2

               โดยไฟล์ข้อมูลจะประกอบด้วย

                    1. คู่มือ WCAG 2.2 สำหรับ Content

                    2. คู่มือ WCAG 2.2 สำหรับ Developer

                    3. คู่มือ WCAG 2.2 สำหรับ Management

                    4. แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐาน WCAG 2.2

07 มิถุนายน 2566  217

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18 กรกฎาคม 2566  2143

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 & 66 เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น