ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28 มิถุนายน 2566  141  สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

07 มิถุนายน 2566  217

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18 กรกฎาคม 2566  2143

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 & 66 เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น