ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 06 กรกฎาคม 2566  195  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


               ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2023 วันที่ 23 - 24 สิงหคาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทลไทย (DUGA) โดยภายในโครงการจะประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit 


           Healthcare Technology Summit : Empowering Clinicians & Engaging Patients through Digital Healthcare and AI Era

              จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ การจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ สร้างเสริมนวัตกรรมบริการ และการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัว และชุมชน


           Big Data & Cloud Computing : Empowering Business with Data & Cloud 

              จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ว่า สามารถจะพลิกโฉมหน้าประเทศได้อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ Data-Driven Economy ร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สองนวัตกรรมนี้ คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติมโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน Data Science เพื่อสร้างและดึงดูดให้ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ


           Digital HR Forum : Driving Collaboration Between Business and People : Humanizing HR in a Hyper-Digitalized World

              จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่นทัศนคติ ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏวัติทั้ง workplace และ workforce แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ


           Robotics Summit : Value Creation Through Robotics & Automation : Driving Benefits in an Automated World

              จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะในปัจจุบันนี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนาด้านหุ่นยนต์หรือโรโบติกส์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากแขนกลที่เราคุ้นตาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์ กลายเป็นของตกยุคในทันที แต่เป็นแขนกลฝังระบบเอไอ AI-Artificial Intelligence ที่สามารถคิดหาช่องทางในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างกับการทำงานของมนุษย์ เพื่อมารองรับกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เทียบเท่านานาประเทศ เกิดความร่วมมือและพัฒนาทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาให้เกิดการต่อยอดแบบบูรณาการที่จะไปสู่ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต


ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : www.conferencethaiseries.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 230

29 กุมภาพันธ์ 2567  304

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม