สส.รับรองรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN RESIDENCE 2566 20 กรกฎาคม 2566  156  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน green residence กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม