สส.รับรองรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN RESIDENCE 2566 20 กรกฎาคม 2566  284  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม green residence กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม