รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 กรกฎาคม 2566  172 

ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf ขนาด: 5.361 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 2.1.docx ขนาด: 0.021 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 5

2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 2.2.docx ขนาด: 0.023 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

3. แบบเค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน 2.3.docx ขนาด: 0.019 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

4. แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.docx ขนาด: 0.020 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 3

5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (วิสัยทัศน์) 2.docx ขนาด: 0.017 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

6. แบบแสดงรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล 2.docx ขนาด: 0.018 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

29 กุมภาพันธ์ 2567  304

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม