ประกาศรายชื่อและลําดับเลขที่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 22 กันยายน 2566  204  สำนักงานเลขานุการกรม

12 พฤษภาคม 2566  239

แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2

21 กันยายน 2566  311

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ