กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

นายศิวัช แก้วเจริญ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

1. เสนอแนะแผน  มาตรการ และกลไกด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

2. จัดทำและปรับปรุงบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติและบัญชีการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจก และในการประเมินการปล่อยและกาารกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในรายสาขาและระดับพื้นที่

4. พัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ และวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

5. ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธีบดีมอบหมาย