สำนักงานเลขานุการกรม

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรมที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน้าที่และอำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรม และสัญญา งานด้านคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และงานคดีอื่น ๆ ตลอดจนการบังคับคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบิรหารงานบุคคลของกรม

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม

5. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานของกรม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย