กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุมา ศรีสุข

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

1. เสนอแนะและจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการรวมตัวเป็นองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและกฏหมายในการปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

4. ขึ้นทะเบียน เพิกถอนการขึ้นทะเบียน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5. ให้คำปรึกษาา เสนอแนะข้อมูลทางวิชาการ พัฒนากลไก เสริมศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย