5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (วิสัยทัศน์) 2.docx 26 กรกฎาคม 2566  3