การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่จุดเริ่มต้นเกิดอย่างช้าๆ ในประเทศไทย 02 มิถุนายน 2567  46  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCEโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถแบ่งออกเป็นเหตุการณ์ที่มีจุดเริ่มต้นเกิดอย่างรวดเร็ว (Rapid Onset Climate Events; ROCEs) หรือเราคุ้นเคยกันในนาม ‘เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว’ และเหตุการณ์ที่จุดเริ่มต้นเกิดอย่างช้า (Slow Onset Climate Events; SOCEs) หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป กินระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี ทศวรรษหรือกระทั่งศตวรรษ และไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อการประชุมสมัยที่ 16 ได้แบ่ง SOCEs ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 1) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล 2) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 3) ความเป็นกรดของมหาสมุทร 4) การถอยร่นของธารน้ำแข็งและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 5) ความเค็ม 6) ความเสื่อมโทรมของดินและป่าไม้ 7) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการแปรสภาพเป็นทะเลทราย SOCEs สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรง แบบสะสมและอาจไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ต่อระบบนิเวศและระบบของมนุษย์ ทำให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายทางเศรษฐกิจและในรูปที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อผู้คน 300 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำชายฝั่งทะเล และคาดว่าจะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 4% ของ GDP โลก ดังนั้น ข้อมูลทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศและท้องถิ่น นับเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความสูญเสียและความเสียหายจาก SOCEs
ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลหลายๆ แหล่ง พบการเปลี่ยนแปลงของ SOCEs ในประเทศไทยในหลายๆ ประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ SOCEs ประกอบด้วย 1) อุณหภูมิเฉลี่ยในประเทศไทยจะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะสูงกว่า 4oC ภายใต้ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (RCP8.5) 2) ระดับน้ำทะเลในรอบ 27 ปีที่ผ่านมา (1993-2019) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 3.8 มิลลิเมตรต่อปี ตามมาด้วยการรุกล้ำของน้ำทะเลที่ปนเปื้อนน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 3) พื้นที่ที่ดินเสื่อมโทรมและได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการกลายเป็นทะเลทรายเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่แห้งแล้งในระดับปานกลางมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคตอันใกล้ 4) พื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลงในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมา โดยไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ 5) พืชและสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิด กำลังถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะประสบกับการลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของ SOCEs ในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างและสะสมต่อมิติด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพและการดำรงชีวิต ตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและน้ำของคนไทย

อ่านเอกสารตีพิมพ์ฉบับเต็มได้จาก : Changes in slow-onset climate events in Thailand

"ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน"

20 เมษายน 2564  486

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

05 มิถุนายน 2567  17

สารจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567