8 มิถุนายน วันทะเลโลก (World Oceans Day) 08 มิถุนายน 2567  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE AwakenNewDepths ปลุกกระแสแก้วิกฤตมหาสมุทร                    8 มิถุนายน วันทะเลโลก (World Oceans Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาสนใจและรักษ์ทะเลกันมากขึ้น

ความสำคัญของวันทะเลโลก
                    เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน ควบคุมสภาพอากาศ เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ
รู้หรือไม่ว่า Blue Carbon คือ สมบัติล้ำค่าใต้ท้องทะเล
                    คาร์บอนที่ถูกดูดซับและกักเก็บไว้โดยระบบนิเวศทางทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล และทุ่งหญ้าทะเล ระบบนิเวศเหล่านี้เปรียบเสมือนฟองน้ำธรรมชาติ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ กักเก็บไว้ในรูปของชีวมวล ตะกอนดิน และคาร์บอนอินทรีย์ใต้พื้นดิน
                    Blue Carbon สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าไม้ถึง 10 เท่า ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถดึงคาร์บอนประมาณ 50-90% ไปกักเก็บไว้ในใต้ดินที่มีน้ำทะเลท่วมขัง ซึ่งช่วยชะลอการเน่าเปื่อยของอินทรีย์วัตถุ และช่วยเพิ่มปริมาณการสะสมคาร์บอนในดิน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ช่วยสนับสนุนระบบนิเวศทางทะเล ป้องกันชายฝั่ง ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง ป้องกันภัยพิบัติจากคลื่นลมแรง พวกเราทุกคนสามารถช่วยรักษาทะเลไว้ได้ 
                    เริ่มต้นที่ตัวเรา!!! เลิกทิ้งขยะ สารเคมี น้ำเสีย ลงทะเล กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้องระบบนิเวศฟื้นฟูป่าชายเลน หญ้าทะเล ทุ่งหญ้าทะเล แหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของทะเลให้คงอยู่กับเราตลอดไป เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

แหล่งที่มา : 
- Blue Carbon Society
- UN world oceans day 
- มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
- กรีนพีซประเทศไทย
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- SD Thailand

“ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

20 เมษายน 2564  486

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

10 มิถุนายน 2567  30

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและสังเกตได้อย่างชัดเจน