ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 05 พฤศจิกายน 2565  116  nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                     ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล นั้น
                     ขอเเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน"  รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2298 5358 / 0 2278 8400-19 ต่อ 1741 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบเสนอประวัติ กรอบ หลักเกณฑ์สตรีดีเด่น-66.pdf ขนาด: 0.180 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 4

03 พฤศจิกายน 2565  166

สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

07 พฤศจิกายน 2565  11

สส. ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับคณะศึกษาดูงาน