สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย" 15 ธันวาคม 2565  3 

13 ธันวาคม 2565  3

สส. ร่วมการประชุมเพื่อทวนสอบข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาโครงการ "ประเมิน PM2.5 footprint สำหรับการขนส่งพนักงานขององค์กร"

15 ธันวาคม 2565  6

สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม