สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม 15 ธันวาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

15 ธันวาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย"

23 ธันวาคม 2565  5

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2566