สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน)” 11 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2565  4

สส.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

16 ธันวาคม 2565  4

สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"