ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.30/2566) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566  0 

22 กันยายน 2566  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.29/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.31/2566) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง