ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.31/2566) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566  1 

22 กันยายน 2566  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.30/2566) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.32/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง