ขอเชิญทุกท่านรับฟังการเสวนา "การขับเคลื่อน GGreen มุ่งสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง BCG ผ่านระบบออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2565  120  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กำหนดการภายในงาน

ลำดับพิธีการ


การเสวนาผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การขับเคลื่อน G-Green มุ่งสู่ความยั่งยืนตามแนวทาง BCG” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้

ผู้แทนโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production

นางสาวมัลลิกา สงเคราะห์ เจ้าของร้านมัลลิกา


ผู้แทนโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel       

ายฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์ TRAINING MANAGER โรงแรมรามาการ์เด้นส์


ผู้แทนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)       

นายอาวีระ ภัคมาตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13


ผู้แทนโครงการสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport

นายจักรภพ  จรัสศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                 


ผู้แทนโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant

ดร.ประภัสสร รังสิโรจน์ เจ้าของร้านครัวชมทะเล


ผู้ดำเนินรายการ  นางธารี กาเมือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอิสระ