ขอรับชมการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “ก้าวย่างพลัง G – Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” 27 มีนาคม 2566  110  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม