เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 23 มกราคม 2567  654  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)DCCE เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา ภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11) แล้ว!

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11) ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน จำนวน 50 ท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดจาก QR CODE คู่มือการรับสมัคร

23 มิถุนายน 2564  1234

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

29 กุมภาพันธ์ 2567  304

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม