สส. ร่วมพัฒนาการทำงาน เพื่อนำเกาะพิทักษ์สู่การเป็น "Green Island" 11 ตุลาคม 2564  109  องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม


 

undefined


“เกาะพิทักษ์” หนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เป็นเกาะขนาดเล็กที่คนในชุมชนให้ความสำคัญกับเรื่อง“อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”
โดยมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบเกาะ พัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การจะให้ชาวบ้านทำการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรให้ยั่งยืนได้นั้น ต้องมีเครื่องมือที่สามารถสร้างแรงจูงใจและสร้างรายได้จากการดูแลฐานทรัพยากร” ซึ่ง“การท่องเที่ยวชุมชน” คือทางออกสำหรับคนเกาะพิทักษ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในทุกเรื่อง ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สังคม การพัฒนาคน และการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากร และสามารถดึงศักยภาพหรือสิ่งที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ เกาะพิทักษ์ในวันนี้จึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไป และเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ “การท่องเที่ยวนำเรื่องการอนุรักษ์” อย่างไรก็ตามในมุมของชุมชนคนเกาะพิทักษ์เอง ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่คนบนเกาะคิด และอยากทำให้เกิดผลเพื่อเติมเต็มการจัดการที่ไม่ใช่แค่คนบนเกาะ แต่หมายรวมถึงนักท่องเที่ยวและคนในสังคมได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับการดูแลเกาะพิทักษ์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


undefined
undefined

undefined

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนเกาะพิทักษ์ พัฒนาการทำงาน เพื่อนำเกาะพิทักษ์สู่การเป็น "Green Island" โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานในทุกๆ มิติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และเพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งในกระบวนการทำงานมีการพัฒนางานหลายด้าน ทั้งการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคน การพัฒนาสื่อและข้อมูล การพัฒนากฎกติกา การพัฒนาเครื่องกลไกในการทำงาน และอีกหลายเรื่องราว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

undefined

 

23 มิถุนายน 2564  1234

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

12 ตุลาคม 2564  278

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564