สส. รับมอบนโยบาย รมว.ทส. แก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 พร้อมรับมือปัญหาโลกร้อน 15 กันยายน 2566  47 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายจาก พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม และนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนิยามในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ คือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร ดังความตอนหนึ่งว่า
”....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”