UNDP ร่วมหารือกรม CC ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 15 กันยายน 2566  55 

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ Mr.Renaud Meyer Resident Representative จาก United Nations Development Programme (UNDP) ในโอกาส เข้าพบและแสดงความยินดีในฐานะที่ได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านแรกและกระชับความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากโครงการและความคิดริเริ่มที่มีอยู่ อาทิเช่น การพัฒนาวาระการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ก้าวหน้า รวมถึงด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหารือถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 กันยายน 2566  48

สส. รับมอบนโยบาย รมว.ทส. แก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 พร้อมรับมือปัญหาโลกร้อน

21 กันยายน 2566  36

สส. จับมือพันธมิตร ขยายผลสู่อาคารรัฐสภา ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ