สส. ร่วมงาน Earth Jump 2024 : The Edge of Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 27 พฤษภาคม 2567  33  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE                    วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ The Standard และ The Cloud จัดงาน “Earth Jump 2024: The Edge of Action” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์  อาคารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางธุรกิจที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร และเทรนด์ทางธุรกิจ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว แนวคิด และวิธีก้าวข้ามอุปสรรคในการลงมือปรับตัวธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติที่สำคัญสำหรับธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา (Case Study) และกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และเจ้าหน้าที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน การสนับสนุนแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs และการเตรียมความพร้อมในอนาคตสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นายปวิช เกศววงศ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “NDC Target & A Way to Win” ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการขับคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย โดยกล่าวถึงทิศทางนโยบายระดับโลก บทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานภายในประเทศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ภายในปี ค.ศ. 2030 เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายมิติ เช่น การเร่งผลักดัน พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. … การสนับสนุนหน่วยงานหลักรายสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงานร่วมกันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC Action Plan 2021 - 2030) การพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานสำหรับทุกภาคส่วน 

"ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน"