เรียนรู้สิ่งแวดล้อมออนไลน์ (e-Learning)

e-Learning คือ การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, webboard, chat) จึงเป็นการเรียน สำหรับทุกคน เรียนได้ ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for All : Anyone, Anywhere and Anytime)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์มือถือหมายเลข 085-221-5482
เวลาให้บริการ 09.00 - 18.00 น. วันทำการ
09.00 – 16.30 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์/นักขัตฤกษ์
โครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 02-577-7084-5 เวลาทำการราชการ