องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และ 8 ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีสิทธิ์ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่แก่ประชาชน และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน องค์กรชุมชน ในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาบทบาทของเครือข่ายองค์กรเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีความร่วมมือให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเติมเต็มบทบาทในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการพัฒนางาน ตลอดจนการถ่ายทอด และขยายผลการเรียนรู้สู่สาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและกำหนดนโยบาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาบทบาทและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาการเรียนรู้ ข้อมูลและรูปธรรมการปฏิบัติการที่สะท้อนแนวคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชน