Green Airport ส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายประเภทสนามบิน เป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการของสนามบินเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบิน ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการกิจกรรมต่าง ๆ  จึงกำหนดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีปะสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการและการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสนามบิน

กลุ่มเป้าหมาย
กิจการสนามบินหรือท่าอากาศยานพานิชย์ในประเทศไทย ทั้งท่าอากาศนานาชาติ และท่าอากาศยานภายในประเทศ