ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence)

ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          โครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) เริ่มดำเนินงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด โดยคำนึงถึงอค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1.) นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2.) การก่อสร้าง ตกแต่ง และนวัตกรรม 3.) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.) การจัดการสิ่งแวดล้อม 5.) สภาพน่าอยู่และความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด ผลของการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ระดับดีมาก (G เงิน) 70-79 คะแนน และระดับดี (G ทองแดง) 60-69 คะแนน

          การดำเนินงานในปี 2566 เป็นการนำเกณฑ์ประเมินไปตรวจประเมินอาคารชุดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เกิดจิตสำนึกที่ดีด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลดีต่อผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่นิติบุคคล และชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาคารชุดอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มอาคารชุด

         3. เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน ประชาชน ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


กลุ่มเป้าหมาย

          นิติบุคคลอาคารชุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. อาคารชุดมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         2. อาคารชุดสามารถลดและควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในอาคารชุด

         3.  อาคารชุดสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

        4. อาคารชุดทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดออกสู่สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


หน่วยงานรับผิดชอบ

          กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 298 5653