ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 & 66 เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น 18 กรกฎาคม 2566  2,142  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. [MS Word] การจัดเตรียมเอกสารสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 66.docx ขนาด: 0.040 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 13

1. [PDF] การจัดเตรียมเอกสารสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 66.pdf ขนาด: 0.104 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 18

2. [MS Word] ใบสมัคร Application_Form.docx ขนาด: 0.088 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 14

2. [PDF] ใบสมัคร Application_Form.pdf ขนาด: 0.419 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 12

3. หนังสือคู่มือ Application_Booklet.pdf ขนาด: 0.605 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 16

07 มิถุนายน 2566  216

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18 กันยายน 2566  86

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม