สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.29/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.30/2566) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.31/2566) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.32/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.68/2566) จ้างทำป้าย (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กันยายน 2566  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กันยายน 2566  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กันยายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.67/2566) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ สส 20 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กันยายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กันยายน 2566  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กันยายน 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ (คอลัมน์สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_000017

14 กันยายน 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ (สารละลาย Acetone) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_000016

13 กันยายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 -24 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง

13 กันยายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับนรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 -22 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดล้างเมมแบรนแบบอัตโนมัติของถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมแบรน ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครอนทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2566  36  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 1/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 กันยายน 2566  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.66/2566) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติม) (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก โดยวิธีคัดเลือก

06 กันยายน 2566  10  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเทคนิคตรวจวัดสารมลพิษในอากาศภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กันยายน 2566  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง เครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง

06 กันยายน 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR :ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 6-11 กันยายน 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1834 02-2985649 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th