สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

23 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูง (GC-HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2567  0  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 10 - 17 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กุมภาพันธ์ 2567  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กุมภาพันธ์ 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำฝน อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 4 - 10 มีนาคม 2567 ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1627 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมติดตั้งให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3144 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  12  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้และการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมความร่วมมือการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลาดสีเขียว (Green Market Place) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.25/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

12 กุมภาพันธ์ 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.5/2567) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.24/2567) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กุมภาพันธ์ 2567  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์พื้นที่ Hot spot และ Composite analysis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กุมภาพันธ์ 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม) เสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 กุมภาพันธ์ 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

01 กุมภาพันธ์ 2567  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในศาสนสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2567  6  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์อนุภาคไมโครพลาสติกขนาดเล็กในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม (เครื่อง Infrared Spectrometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มกราคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง ให้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฐ 8544 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง