สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

12 มิถุนายน 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

11 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ

11 มิถุนายน 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำกรงแมลงเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิถุนายน 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดรับแขก และตู้เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถในพื้นที่ รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มิถุนายน 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลห่วงโซ่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

06 มิถุนายน 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567

06 มิถุนายน 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตตัวอย่างมาตรฐานและค่ากำหนดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบลูกตุ้มน้ำหนัก จำนวน 14 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี 2567

05 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2567 โทร 02-298 5628 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

05 มิถุนายน 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 5-10 มิถุนายน 2567 โทร 022788400 ต่อ 1993 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

05 มิถุนายน 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์

05 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.51/2567) จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มิถุนายน 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 9 กลุ่ม (116 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก

04 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

04 มิถุนายน 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

04 มิถุนายน 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์

04 มิถุนายน 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

04 มิถุนายน 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา โดยวิธีคัดเลือก

31 พฤษภาคม 2567  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 37/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

31 พฤษภาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 38/2567 ประกวดราคาจ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

30 พฤษภาคม 2567  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบและแผนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.58/2567) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.47/2567) จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเอฟ เพาเวอร์ เจนเนอเรเตอร์ เซอร์วิสเซส) โดยวิธเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  27  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 36/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

29 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  6  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการ สำหรับรถยนต์ราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  2  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและบำรุงดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2567) ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 รายการ (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโลโก้กรมบริเวณ ประตูเหล็กทางขึ้น ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ ตัว G และล้อเลื่อนทางเข้า-ออก อาคากรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.57/2567) จ้างทำโลโก้กรมฯ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.56/2567) จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  0  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.50/2567 จ้างซ่อมอุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคาร (ห้างหุ้นส่วนจำกดั คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.54/2567) จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปา (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.55/2567) จ้างซ่อมแซมแทงค์เก็บน้ำ ชั้น 1 (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.52/2567) จ้างซ่อมแซมท่อและฝ้า ชั้น 10 (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  7  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มศูนยฺบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.48/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 885 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.49/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮฉ 887 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.53/2567) ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ฮว 3143 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.46/2567) จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก ชั้น 7 (บริษัท เอ็นทีเอ็น อิเล็คทริเคิล ซิสเต็ม จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษและประเมินรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแทงค์เก็บน้ำ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พฤษภาคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 887 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อและฝ้า บริเวณห้องชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 kW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮซ 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์

20 พฤษภาคม 2567  0  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม

20 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 20-24 พฤษภาคม 2567 โทร 02-2788400 ต่อ 1841 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

20 พฤษภาคม 2567  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างสื่อสารสร้างกระแสสังคมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 20-24 พฤษภาคม 2567 โทร 02-298-5648 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th

20 พฤษภาคม 2567  1  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(ร่าง)รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการรายสาขา ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2567  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.43/2567) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 กฎ 129 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก

16 พฤษภาคม 2567  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 129 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พฤษภาคม 2567  4  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 16-21 พฤษภาคม 2567 e-mail dccecenter@dcce.mail.go.th โทร 02-298-5648

16 พฤษภาคม 2567  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 35/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤษภาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวาล์วควบคุมระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง