เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 23 มกราคม 2567  594  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE กรมโลกร้อนDCCE เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมา ภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11) แล้ว!

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.11) ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน จำนวน 50 ท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดจาก QR CODE คู่มือการรับสมัคร

18 มกราคม 2567  577

สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

31 มกราคม 2567  111

ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา