ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา 31 มกราคม 2567  111  กลุ่มงานจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCEกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

“ลดการเกิดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดโลกเดือด”

นำส่งได้ที่ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สอบถาม โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1954 (กลุ่มงานจริยธรรม)
หมายเหตุ : เปิดรับบริจาคตลอดปี

18 มกราคม 2567  577

สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

29 กุมภาพันธ์ 2567  138

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม