กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

people-service-bg-1st-150x150
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าใจถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8444
เครือข่าย ทสม. ย่อมาจาก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” และเรียกชื่อตัวอาสาสมัครว่า ทสม.” โดยในปี พ.ศ.2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2550” มีเจตนารมย์รองรับและสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชน เชื่อมประสานการทำงานร่วมกันจนเป็น เครือข่าย ทสม. และในช่วงเวลาเดียวกันมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้ วันที่ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน ทสม.แห่งชาติ”
ในปี พ.ศ. 2557-2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายสำคัญในการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ภายใต้การกำกับของหน่วยงานกระทรวงฯ ให้เป็นหนึ่งเดียวและเข้าร่วมเป็น ทสม. รวมถึงการสนับสนุนภารกิจกระทรวงที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด การบูรณาการเครือข่าย ทสม.และภาคีสร้างสิ่งแวดล้อมดีให้คนไทย” จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบฯ พ.ศ.2550 ให้มีความสอดคล้องและเพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานเครือข่าย ทสม.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จึงมีประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558 ”
สนใจสมัครเป็นเครือข่าย ทสม. http://www.datacenter.deqp.go.th/service-portal/tsm-network-system/member-create/
มาตรฐาน G Green คือ ตราสัญลักษณ์มาตรฐานที่รับรองการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 • Green Hotel
 • Green Office
 • Green Production
 • Green National park
 • Green Restaurant
 • Green Religion
 • Green Upcycle
 • Green Upcycle Carbon Footprint
 • Green Card
 • Green Learning Center
 • Green Airport
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถค้นหาได้จากระบบฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
http://eservice.deqp.go.th:75/services/envilearningcenter/
ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาเป็นรายภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และประเภทของ
ศูนย์เรียนรู้ที่ต้องการ สำหรับข้อมูลที่ปรากฎจะประกอบด้วย พิกัดตำแหน่งที่ตั้ง ฐานการเรียนรู้ ภาพถ่าย ผู้ประสานงาน รวมทั้งระบบการนำทางไปยังศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจ
ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำการพัฒนา/จัดทำ/รวบรวม ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
 • สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือ คู่มือ โปสเตอร์ แผ่นพับ Infographic ฯลฯ)
 • วารสาร
 • รายงานการวิจัย
 • สื่อมัลติมีเดีย
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกประเภทสื่อสิ่งแวดล้อมที่สนใจ รวมทั้งการดาวน์โหลดไปใช้งาน ผ่านช่องทาง https://eservice.deqp.go.th/
ลงทะเบียนง่ายๆ สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนใจ http://eservice.deqp.go.th/oneregister/
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เช่น
 • ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อม E-learning
 • เครือข่าย ทสม.
 • มหิงสาสายสืบ
 • โรงเรียนอีโคสคูล Eco-school
 • จดทะเบียนบุคคลและองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม NGOs
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • มาตรฐาน G Green ประเภทต่างๆ
ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ ผ่าน เมนู – สารสนเทศสิ่งแวดล้อม บนหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่างๆ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด เช่น
 • กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
 • พ.ร.บ.ด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการข้อมูลออนไลน์ http://eservice.deqp.go.th:76/RequestServices/
สำหรับให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้บริการสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการผ่านระบบดังกล่าว ตามขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับบริการข้อมูล รวมทั้งสามารถติดตามสถานะคำร้องขอข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้อีกด้วย
พบปัญหา ข้อร้องเรียน แจ้งสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมง่ายๆ ผ่านระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ออนไลน์ https://www.dcce.go.th/?page_id=2998
Skip to content