รวมข่าวสารน่าสนใจของ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2567  11

สส. หารือความร่วมมือกับผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส

12 มิถุนายน 2567  20

สส. ร่วมประชุม Global Goal on Adaptation หารือตัวชี้วัดเป้าหมายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับโลก

11 มิถุนายน 2567  25

สส. ระดมความคิดเห็น วางแนวทางติดตามประเมินผล การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

10 มิถุนายน 2567  24

สส. หารือร่วมกับคณะผู้แทนไทยในการประชุม SB 60 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

13 มิถุนายน 2567  8

DCCE ขับเคลื่อนนโยบาย ทส. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการทำงานพื้นที่บูรณาการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

07 มิถุนายน 2567  2

ผลสำเร็จและองความรู้ที่ได้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร ปี 2567

06 มิถุนายน 2567  66

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

06 มิถุนายน 2567  85

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

05 มิถุนายน 2567  121

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Climate Youth Negotiator Programme (CYNP)

27 พฤษภาคม 2567  8

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานจริยธรรม และกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

ข่าวรับสมัครงาน

06 มิถุนายน 2567  350 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

06 มิถุนายน 2567  305 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

01 พฤษภาคม 2567  272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรุรการปฏิบัติงาน

01 พฤษภาคม 2567  595 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

10 เมษายน 2567  131 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  97 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน