กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นามสงเคราะห์ สส

นามสงเคราะห์ สส

ผู้บริหาร

อสส

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
Mr. Somsak Sappakosonkul

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1802
เบอร์มือถือ  : 08 9671 2345

messageImage_1626760932774

นายวรพล จันทร์งาม
Mr. Worapon Channgam

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2278 8424
เบอร์มือถือ  : 08 1315 9796

02 รองอธิบดีกรม CCE - L

นายปวิช เกศววงศ์
Mr. Pavich Kesavawong

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2278 8423
เบอร์มือถือ  : –

ผู้ตรวจราชการกรม

messageImage_1626760831834

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
Mrs. Chongrak Thinagul

ผู้ตรวจราชการกรม

โทรศัพท์     : 0 2298 5508 
เบอร์มือถือ  : 06 1403 9000

กลุ่มตรวจสอบภายใน

images

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
Mrs. Nattawan Chom-in

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1449
เบอร์มือถือ  :

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

messageImage_1626760897811

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
Mr. Aujpisuch Pintanon

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์     : 0 2298 5736
เบอร์มือถือ  : 08 6403 6953

กลุ่มงานจริยธรรม

messageImage_1626760748243

นายวรพล จันทร์งาม
Mr. Worapon Channgam

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8424
เบอร์มือถือ  : 08 1315 9796

messageImage_1626760953506

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
Mr. Wat Thabungkan

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1423
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7111

สำนักงานเลขานุการกรม

messageImage_1626760953506

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
Mr. Wat Thabungkan

เลขานุการกรม

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1423
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7111

นายบัญชา พันธุ์ลี

นายบัญชา พันธุลี
Mr. Buncha Phanlee

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1216
เบอร์มือถือ  : 09 6889 8012

messageImage_1626761092749

นางทัดทรวง สุขสว่าง
Ms. Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

โทรศัพท์     : 0 2298 5618
เบอร์มือถือ  : 06 1395 6999

messageImage_1626761258683

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1431
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626761092749

นางทัดทรวง สุขสว่าง
Mrs. Tadsuang Suksawang

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์     : 0 2298 5620
เบอร์มือถือ  : 08 9498 5813

นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล

นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์     : 0 2278 8429
เบอร์มือถือ  :

กองส่งเสริมและเผยแพร่

messageImage_1626759273800

นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์
Mr. Jakchai  Chumjit

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

โทรศัพท์     : 0 2298 5625
เบอร์มือถือ  : 09 8828 5666

messageImage_1626758703173

นายบุญสม สุวรรณสุข
Mr. Boonsom Suwannasuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5626
เบอร์มือถือ  : 06 3203 6923

messageImage_1626759338449

นางสาวจริยา  ซื่นใจชน
Ms. Jariya  Chuenjaichon

ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5630
เบอร์มือถือ  : 06 1946 8955

messageImage_1626759766351

นายเอกราช  ขำมะโน
Mr. Eakaratach Khummano

ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์

โทรศัพท์     : 0 2278 8453
เบอร์มือถือ  : 09 4564 1639

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร

นางสาวนุชนารถ ไกรสุวรรณสาร
Ms. Nuchchanat Kraisuwansan

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา

โทรศัพท์     : 0 2298 5628
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626759696914

นางสาวระเบียบ ภูผา
Ms. Rabiab Poopha

ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

โทรศัพท์     : 0 2298 5608
เบอร์มือถือ  : 06 3209 8555

นายชัยพล จันทะวัง

นายชัยพล จันทะวัง
Mr. Chaiyapol Chantawang

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชน
และลูกเสือ

โทรศัพท์     : 0 2298 5648
เบอร์มือถือ  :

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

messageImage_1626759901061

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
Mr. Panya Warapetcharayut

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 2387
เบอร์มือถือ  : 08 1833 4850

messageImage_1626759993063

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     :  
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626760076479

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์
Mrs. Jindarat Ruangchotevit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1125
เบอร์มือถือ  : 06 2590 5553

messageImage_1626760158548

นายอัศมน ลิ่มสกุล
Mr. Atsamon Limsakul

ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 2216
เบอร์มือถือ  : 08 5934 5258

messageImage_1626760226410

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
Mr. Rath Ruangchotevit

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1123
เบอร์มือถือ  : 06 2595 4000

messageImage_1626760311128

นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา
Ms. Supranee  Boonruangrungtana

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1333
เบอร์มือถือ  : 09 8271 6362

images

นางสาววรรณา เลาวกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1305
เบอร์มือถือ  : 09 2250 9797

messageImage_1626760467540

นายปัญจา ใยถาวร
Mr. Panja Yaithavorn

ผู้อำนวยการกลุ่มน้ำและขยะ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1304
เบอร์มือถือ  : 06 1396 4224

images

นางสาววาลิกา เศวตโยธิน

ผู้อำนวยการกลุ่มสารอันตราย

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1222
เบอร์มือถือ  : 09 2257 0505

messageImage_1626760636869

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์
Ms. Ruchaya Boonyatumanond

ผู้อำนวยการกลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 1224
เบอร์มือถือ  : 09 8263 5678

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

messageImage_1626761236345

นายอุบล มุสิกวัตร
Mr. Ubon Musekawat

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5633
เบอร์มือถือ  : 06 3208 2929

นางสาวเกศิรี ชาญพิทยกิจ

นางสาวเกศิรี ชาญพิทยกิจ
Mrs. Kesiree Charnpittayakit

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5632
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626761247768

นายธนาพันธ์ สุกสอาด
Mr. Thanaphan Suksaard

ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์     : 0 2298 5637
เบอร์มือถือ  : 08 1701 4843

messageImage_1626761253481

นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์
Mr. Prapassit Siribhodi

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5635
เบอร์มือถือ  : 06 1403 7979

นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ-

นางสาวสุพรรณี  สุวรรณชาติ
Ms. Supannee Suwannachat

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

โทรศัพท์     : 0 2298 5636
เบอร์มือถือ  : 08 1689 5853

messageImage_1626761258683

นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
Mrs. Parichat Hanruangdej

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 8431
เบอร์มือถือ  : 06 1385 2288

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวอุมา ศรีสุข

นางสาวอุมา ศรีสุข
Ms. Uma Srisuk

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5649
เบอร์มือถือ  : 08 0696 3695

messageImage_1626765375568

นางวรวรรณ  ประชาเกษม
Mrs. Worrawan  Prachakaseam

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5653
เบอร์มือถือ  : 06 2592 6665

messageImage_1626759993063

นางสาวพรพิมล สมนึก
Ms. Pornpimol Somneuk

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5639
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626765387712

นางทองใบ  เวชพันธ์
Mrs. Thongbai  Wetchapan

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5357
เบอร์มือถือ  : 08 9063 6440

messageImage_1626759536060

นางสาวเพชรลดา อ้อชัยภูมิ
Ms. Petchlada  Orchaiyapoom

ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

โทรศัพท์     : 0 2298 5358
เบอร์มือถือ  : 06 1420 3576

messageImage_1626765400212

นายสมพจน์  เตชะมีนา
Mr. Sompoj  Tachamena

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์     : 0 2298 5640
เบอร์มือถือ  : 06 1664 5295

messageImage_1626765407440

นางสร้อยนภา  หาญเมตตา
Mrs. Soynapa  Harnmetta

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทรศัพท์     : 0 2298 5652
เบอร์มือถือ  : 08 1614 8144

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

messageImage_1626761043127

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร
Ms. Haruthai Papussaro

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์     : 0 2298 5644
เบอร์มือถือ  : 06 1413 2345

messageImage_1626783461292

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล
Ms. Sakulrat Pornrungruangkul

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์     : 0 2298 5645
เบอร์มือถือ  : 08 9507 3886

messageImage_1626759993063

นายอาวุธ สงกะมิลินท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5645
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626759615668

นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล
Mr. Alongkot Sriwijitkamol

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล

โทรศัพท์     : 0 2298 5872
เบอร์มือถือ  : 09 0980 4504

messageImage_1626783478704

นางสาวบาจรีย์  สงวนวงศ์
Ms. Bajaree Saguanwongse

ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5646
เบอร์มือถือ  : 08 8629 2266

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

messageImage_1626765375568

นางวรวรรณ ประชาเกษม
Mrs. Worrawan Prachakaseam

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 7069
เบอร์มือถือ  : 06 1402 2345

messageImage_1626785084700

นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา
Ms. Anongnat Insuta

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3620
เบอร์มือถือ  : 06 1385 4433

messageImage_1626759993063

นางสาววันทนีย์ ละลี
Ms. Wantanee Lalee

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3509
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626785096136

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น
Mrs. Sriwan Piromruen

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3630
เบอร์มือถือ  : 06 3626 5193

messageImage_1626785101483

นางสาวบุษบา อบอาย
Ms. busaba Ob-ay

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2577 4182-9 ต่อ 3510
เบอร์มือถือ  : 06 1389 5885

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเรไร เที่ยงธรรม รักษาการผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเรไร เที่ยงธรรม
Mrs. Rayrai Teingtham

รักษาการผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์     : 0 2298 5649
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626785551629

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ
Ms. Nantawan Prasert

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 5496 1455

messageImage_1626785551629

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ
Ms. Nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 5496 1455

messageImage_1626785551629

นางสาวนันทวรรณ ประเสริฐ
Ms. Nantawan Prasert

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1847
เบอร์มือถือ  : 06 3208 8770

นางเรไร เที่ยงธรรม

นางเรไร เที่ยงธรรม
Mrs. Rayrai Teingtham

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน

โทรศัพท์     : 0 2298 5649 ต่อ 1848
เบอร์มือถือ  :

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

messageImage_1626760831834

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
Mrs. Chongrak Thinagul

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2298 5508
เบอร์มือถือ  : 06 1403 9000

messageImage_1626759993063

………………………………
Mr. / Mrs. / Ms. …………………………..

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  :

messageImage_1626786152301

นางสาวแฟรดาซ์ มาเหล็ม
Ms. Fairda Malem

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์     : 0 2278 8400 ต่อ 1405
เบอร์มือถือ  : 06 1414 5558

Skip to content