กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HIPPS)

ข้าราชการสัมฤทธิ์ผล รุ่นที่ 18
pdf

หนังสือเวียนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง-ปรับปรุงเพิ่มเติม

ขนาดไฟล์: 32.77 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 173
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021
pdf

หนังสือเวียนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ขนาดไฟล์: 126.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 169
วันที่ลงข้อมูล: 17-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 17-08-2021

คลื่นลูกใหม่ในข้าราชการไทย (NEW WAVE)

ทุนศึกษา-ฝึกอบรม

pdf

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี-2563

ขนาดไฟล์: 3.92 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 156
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนศึกษาหลักสูตร-Agriculture-Studies-Networks-For-Food-Security-2021-Autumn

ขนาดไฟล์: 5.32 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 178
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรUrban-development-towards-a-smart-nation-vision

ขนาดไฟล์: 3.70 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 199
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี

ขนาดไฟล์: 792.86 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 148
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี-2564

ขนาดไฟล์: 1.30 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 159
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี-2564-หลักสูตร-Sirindhorn-Center-for-Geo-informatics-SCGI-Master-Program

ขนาดไฟล์: 3.73 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 160
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

pdf

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564

ขนาดไฟล์: 1.02 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 152
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ

ขนาดไฟล์: 1.69 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 144
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร

ขนาดไฟล์: 2.97 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 145
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ขนาดไฟล์: 6.91 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 159
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม

ขนาดไฟล์: 5.16 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 150
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม

ขนาดไฟล์: 4.93 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 152
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล-รุ่นที่2

ขนาดไฟล์: 2.12 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 136
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

ขอชื่อของบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รุ่นที่-3

ขนาดไฟล์: 2.28 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 132
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์: 3.25 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 123
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
pdf

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร-Toolkit-พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

ขนาดไฟล์: 3.07 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 110
วันที่ลงข้อมูล: 19-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-08-2021
Skip to content