ประกาศการบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 24 มกราคม 2566  118 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน.pdf ขนาด: 2.963 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf ขนาด: 0.927 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

หนังสือ อสส. เห็นชอบแผนวิจัย ปี 2566.pdf ขนาด: 4.180 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

23 มกราคม 2566  17

จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม ครั้งที่ 1/2566

25 มกราคม 2566  140

สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”