ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

20 กุมภาพันธ์ 2567  0  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสาวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน

16 กุมภาพันธ์ 2567  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสวนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน (กำหนดการช่วงเช้า)

16 กุมภาพันธ์ 2567  12  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสวนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน (กำหนดการช่วงบ่าย)

16 กุมภาพันธ์ 2567  2294  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .....

15 กุมภาพันธ์ 2567  1  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมรวมพลังเก็บปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2567  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน

14 กุมภาพันธ์ 2567  2  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ธรรมธานี จำกัด

14 กุมภาพันธ์ 2567  409  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอิโคสคูล ระดับสูง (Eco-School Intermediate) รอบการสมัครปี ๒๕๖๖

13 กุมภาพันธ์ 2567  3  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. ปีงบประมาณ 67

13 กุมภาพันธ์ 2567  1  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม

10 กุมภาพันธ์ 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

10 กุมภาพันธ์ 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

08 กุมภาพันธ์ 2567  1218  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาสมัครแข่งขันเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School intermediate) รอบการสมัครปี 2566

07 กุมภาพันธ์ 2567  1  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

06 กุมภาพันธ์ 2567  92  กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ โดยให้คะแนนการบริหารงานการปฏิบัติงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

02 กุมภาพันธ์ 2567  8  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

02 กุมภาพันธ์ 2567  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมมือเครือข่ายคนรักษ์ต้นน้ำและมูลนิธิบูรณะนิเวศ พัฒนาแผนรับมือกากของเสียงอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

31 มกราคม 2567  43  กลุ่มงานจริยธรรม ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

30 มกราคม 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เรื่อง ไดออกซินมลพิษทางอากาศ ภัยเงียบจากหมอกควัน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

30 มกราคม 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

30 มกราคม 2567  32  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตบนฐานโมเดล STRONG

30 มกราคม 2567  51  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการขยะอาหาร สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

25 มกราคม 2567  44  กลุ่มงานจริยธรรม คนต้นแบบความดี ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

23 มกราคม 2567  31  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

19 มกราคม 2567  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน การประชุมปิดตรวจค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 มกราคม 2567  7  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. ปีงบประมาณ 67

18 มกราคม 2567  22  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มกราคม 2567  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เรื่อง ไดออกซินมลพิษทางอากาศ ภัยเงียบจากหมอกควัน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

16 มกราคม 2567  115  สำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 มกราคม 2567  82  สำนักงานเลขานุการกรม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

10 มกราคม 2567  58  สำนักงานเลขานุการกรม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

09 มกราคม 2567  7  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บกำไลข้อมือได้

26 ธันวาคม 2566  72  สำนักงานเลขานุการกรม ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26 ธันวาคม 2566  52  สำนักงานเลขานุการกรม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

20 ธันวาคม 2566  7  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 67

20 ธันวาคม 2566  30  กลุ่มงานจริยธรรม สส.โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

19 ธันวาคม 2566  8  กลุ่มงานจริยธรรม สส. เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

14 ธันวาคม 2566  22  กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2566  11  กลุ่มงานจริยธรรม สส.เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

30 พฤศจิกายน 2566  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย พร้อมรับมือโลกร้อน

28 พฤศจิกายน 2566  161  สำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

27 พฤศจิกายน 2566  114  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดโครงการสร้างจิตสำนึกตามหลักจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 พฤศจิกายน 2566  152  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

22 พฤศจิกายน 2566  16  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมรวมพลังเก็บปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 พฤศจิกายน 2566  117  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

22 พฤศจิกายน 2566  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมมือ อบจ.ชุมพร พัฒนาแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากภูผาสู่มหานที โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือนำทาง

17 พฤศจิกายน 2566  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ขับเคลื่อน ชวนเพื่อนตะวันออกออกแบบงานใหม่บนฐานชุมชน สร้างโลกเย็นสู่อนาคต

10 พฤศจิกายน 2566  246  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สส. เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573

09 พฤศจิกายน 2566  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมือากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

09 พฤศจิกายน 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการร่วมระหว่างสถาบันเอไอทีและมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

08 พฤศจิกายน 2566  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM.) ให้กับบุคลากร ศปส.

07 พฤศจิกายน 2566  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

02 พฤศจิกายน 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปร฿กษาหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

02 พฤศจิกายน 2566  20  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บกระเป๋าตังค์คืนเจ้าของ

02 พฤศจิกายน 2566  0  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บแหวนคืนเจ้าของ

02 พฤศจิกายน 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

30 ตุลาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุม คณะกรมมการพลังงาน หอการค้าไทย

27 ตุลาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.หารือความร่วมมืองานวิจัยกับคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต

27 ตุลาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

27 ตุลาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วประชุมเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยวัสดุเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

27 ตุลาคม 2566  126  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราค่าบริการและขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

27 ตุลาคม 2566  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช

18 ตุลาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

18 ตุลาคม 2566  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

18 ตุลาคม 2566  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบเงินสดคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน ประจำปี พ.ศ 2567

17 ตุลาคม 2566  232  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566

17 ตุลาคม 2566  216  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2566

17 ตุลาคม 2566  162  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2566

17 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

12 ตุลาคม 2566  21  กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

11 ตุลาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภาวะโลกร้อนเหตุการณ์สุดข้ัวของสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ

11 ตุลาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์สุดขั้วของสภาพภูมิอากาศแบบผสม

11 ตุลาคม 2566  13  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเหตุการณ์สุดขั้วของสภาพภูมิอากาศแบบผสม

11 ตุลาคม 2566  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวนเหตุการณ์สุดขั้วของสภาพอากาศแบบผสมในประเทศไทย

06 ตุลาคม 2566  22  กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานการประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฎิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 TCAC : 2023

05 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมพิธี "มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ"

05 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดส

04 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมจัดงานนิทรรศการ Environmental and Waste Management Expo 2023

04 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมต้อนรับเลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและประชุมหารือบทนาทการดำเนินงานของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

04 ตุลาคม 2566  22  กลุ่มตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเงินสดคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน ประจำปี พ.ศ 2567

02 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

27 กันยายน 2566  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567