ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

13 มิถุนายน 2567  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ขับเคลื่อนนโยบาย ทส. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจสนับสนุนการทำงานพื้นที่บูรณาการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

07 มิถุนายน 2567  2  กลุ่มงานจริยธรรม ผลสำเร็จและองความรู้ที่ได้จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร ปี 2567

06 มิถุนายน 2567  66  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

06 มิถุนายน 2567  85  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

05 มิถุนายน 2567  121  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Climate Youth Negotiator Programme (CYNP)

27 พฤษภาคม 2567  8  กลุ่มงานจริยธรรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานจริยธรรม และกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

21 พฤษภาคม 2567  14  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

20 พฤษภาคม 2567  7  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเป็นงานของหน่วยงานกาครัฐ (TA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พฤษภาคม 2567  9  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566

14 พฤษภาคม 2567  15  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 67

07 พฤษภาคม 2567  8  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก กรมทรัพยากรน้ำ

28 เมษายน 2567  71  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ร่วมมือ สคส. พัฒนาแกนนำภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 เมษายน 2567  9  กลุ่มงานจริยธรรม สส. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท_ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

22 เมษายน 2567  148  สำนักงานเลขานุการกรม การรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2567

22 เมษายน 2567  20  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

22 เมษายน 2567  13  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 เมษายน 2567  20  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 67

19 เมษายน 2567  94  สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10 เมษายน 2567  4  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

10 เมษายน 2567  143  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)

10 เมษายน 2567  151  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้าราชการ

10 เมษายน 2567  169  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบข้าราชการ

04 เมษายน 2567  96  กลุ่มงานจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

01 เมษายน 2567  120  สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มีนาคม 2567  85  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ร่วมมือสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนพลังความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน แพร่ - น่าน – พะเยา ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 มีนาคม 2567  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 เรื่อง รู้เท่าทัน ทิศทางงานวิจัยและมาตรฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 209 อาคารศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

27 มีนาคม 2567  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 เรื่อง รู้เท่าทัน ทิศทางงานวิจัยและมาตรฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 209 อาคารศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

27 มีนาคม 2567  20  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

26 มีนาคม 2567  2  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2567

24 มีนาคม 2567  5949  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .....

21 มีนาคม 2567  93  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

20 มีนาคม 2567  130  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เชิญชวน ทสม. ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

19 มีนาคม 2567  164  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล

15 มีนาคม 2567  43  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ส่งเสริมบทบาทและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์

13 มีนาคม 2567  8  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 67

12 มีนาคม 2567  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมกัน กษอ.ทำนิ เปิดตลาดสีเขียวชุมชนอำเภอชำนิ

04 มีนาคม 2567  205  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

29 กุมภาพันธ์ 2567  12  กลุ่มงานจริยธรรม สส. เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567  10  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

29 กุมภาพันธ์ 2567  2  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) ยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.0

27 กุมภาพันธ์ 2567  111  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

23 กุมภาพันธ์ 2567  9  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 (วันมาฆบูชา)

23 กุมภาพันธ์ 2567  11  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

20 กุมภาพันธ์ 2567  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสาวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน

16 กุมภาพันธ์ 2567  13  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสวนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน (กำหนดการช่วงเช้า)

16 กุมภาพันธ์ 2567  75  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เสวนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน (กำหนดการช่วงบ่าย)

15 กุมภาพันธ์ 2567  7  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมรวมพลังเก็บปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2567  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่า “ขยะ” จากการจัดการของเสียภาคการเกษตรและชุมชน

15 กุมภาพันธ์ 2567  1  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำบัญชีข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จเฉลี่ยของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

14 กุมภาพันธ์ 2567  3  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ธรรมธานี จำกัด

14 กุมภาพันธ์ 2567  951  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอิโคสคูล ระดับสูง (Eco-School Intermediate) รอบการสมัครปี ๒๕๖๖

13 กุมภาพันธ์ 2567  9  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. ปีงบประมาณ 67

13 กุมภาพันธ์ 2567  1  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม

10 กุมภาพันธ์ 2567  7  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเพื่อรับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

10 กุมภาพันธ์ 2567  5  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

09 กุมภาพันธ์ 2567  4  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

08 กุมภาพันธ์ 2567  1826  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาสมัครแข่งขันเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School intermediate) รอบการสมัครปี 2566

07 กุมภาพันธ์ 2567  2  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

06 กุมภาพันธ์ 2567  440  กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ โดยให้คะแนนการบริหารงานการปฏิบัติงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

02 กุมภาพันธ์ 2567  27  กลุ่มงานจริยธรรม สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา จาก บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

02 กุมภาพันธ์ 2567  4  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมมือเครือข่ายคนรักษ์ต้นน้ำและมูลนิธิบูรณะนิเวศ พัฒนาแผนรับมือกากของเสียงอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

31 มกราคม 2567  680  กลุ่มงานจริยธรรม ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อรวบรวมนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

30 มกราคม 2567  14  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เรื่อง ไดออกซินมลพิษทางอากาศ ภัยเงียบจากหมอกควัน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

30 มกราคม 2567  21  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

30 มกราคม 2567  75  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตบนฐานโมเดล STRONG

30 มกราคม 2567  72  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการขยะอาหาร สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

25 มกราคม 2567  67  กลุ่มงานจริยธรรม คนต้นแบบความดี ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

25 มกราคม 2567  4  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2567

23 มกราคม 2567  65  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

19 มกราคม 2567  30  กลุ่มตรวจสอบภายใน การประชุมปิดตรวจค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 มกราคม 2567  14  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. ปีงบประมาณ 67

18 มกราคม 2567  26  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มกราคม 2567  17  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เรื่อง ไดออกซินมลพิษทางอากาศ ภัยเงียบจากหมอกควัน ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

16 มกราคม 2567  137  สำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 มกราคม 2567  142  สำนักงานเลขานุการกรม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

10 มกราคม 2567  98  สำนักงานเลขานุการกรม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

09 มกราคม 2567  9  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บกำไลข้อมือได้

26 ธันวาคม 2566  103  สำนักงานเลขานุการกรม ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26 ธันวาคม 2566  73  สำนักงานเลขานุการกรม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

20 ธันวาคม 2566  8  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 67

20 ธันวาคม 2566  38  กลุ่มงานจริยธรรม สส.โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

19 ธันวาคม 2566  8  กลุ่มงานจริยธรรม สส. เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)

14 ธันวาคม 2566  24  กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2566  11  กลุ่มงานจริยธรรม สส.เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

30 พฤศจิกายน 2566  8  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย พร้อมรับมือโลกร้อน

28 พฤศจิกายน 2566  185  สำนักงานเลขานุการกรม บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

27 พฤศจิกายน 2566  131  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดโครงการสร้างจิตสำนึกตามหลักจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 พฤศจิกายน 2566  241  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

22 พฤศจิกายน 2566  17  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมรวมพลังเก็บปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 พฤศจิกายน 2566  186  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

22 พฤศจิกายน 2566  25  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ร่วมมือ อบจ.ชุมพร พัฒนาแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากภูผาสู่มหานที โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือนำทาง

17 พฤศจิกายน 2566  6  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ขับเคลื่อน ชวนเพื่อนตะวันออกออกแบบงานใหม่บนฐานชุมชน สร้างโลกเย็นสู่อนาคต

17 พฤศจิกายน 2566  14  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 67

17 พฤศจิกายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 67

10 พฤศจิกายน 2566  335  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สส. เปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573

09 พฤศจิกายน 2566  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมือากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

09 พฤศจิกายน 2566  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการร่วมระหว่างสถาบันเอไอทีและมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

08 พฤศจิกายน 2566  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM.) ให้กับบุคลากร ศปส.

07 พฤศจิกายน 2566  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

02 พฤศจิกายน 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปร฿กษาหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

02 พฤศจิกายน 2566  22  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บกระเป๋าตังค์คืนเจ้าของ

02 พฤศจิกายน 2566  3  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เก็บแหวนคืนเจ้าของ

02 พฤศจิกายน 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

30 ตุลาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุม คณะกรมมการพลังงาน หอการค้าไทย

27 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.หารือความร่วมมืองานวิจัยกับคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต

27 ตุลาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

27 ตุลาคม 2566  7  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วประชุมเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยวัสดุเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

27 ตุลาคม 2566  137  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราค่าบริการและขั้นตอนการขอรับบริการเก็บตัวอย่างและทดสอบสารไดออกซินในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

27 ตุลาคม 2566  21  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช

18 ตุลาคม 2566  8  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

18 ตุลาคม 2566  9  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

18 ตุลาคม 2566  27  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมปิดการตรวจสอบเงินสดคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน ประจำปี พ.ศ 2567

17 ตุลาคม 2566  415  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566

17 ตุลาคม 2566  290  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2566

17 ตุลาคม 2566  194  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2566

17 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

12 ตุลาคม 2566  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

11 ตุลาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภาวะโลกร้อนเหตุการณ์สุดข้ัวของสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ

11 ตุลาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์สุดขั้วของสภาพภูมิอากาศแบบผสม

11 ตุลาคม 2566  14  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเหตุการณ์สุดขั้วของสภาพภูมิอากาศแบบผสม

11 ตุลาคม 2566  10  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จำนวนเหตุการณ์สุดขั้วของสภาพอากาศแบบผสมในประเทศไทย

06 ตุลาคม 2566  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานการประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฎิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 TCAC : 2023

05 ตุลาคม 2566  4  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. เข้าร่วมพิธี "มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ"

05 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดส

04 ตุลาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมจัดงานนิทรรศการ Environmental and Waste Management Expo 2023

04 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมต้อนรับเลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและประชุมหารือบทนาทการดำเนินงานของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

04 ตุลาคม 2566  24  กลุ่มตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเงินสดคงเหลือและการเก็บรักษาเงิน ประจำปี พ.ศ 2567

02 ตุลาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

27 กันยายน 2566  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567