สส. ร่วมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE                    วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดย นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    การประชุมครั้งนี้ได้มีการเตรียมการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 19 โครงการ จากหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงาน ซึ่งการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวมของกระทรวง ให้กำหนดกิจกรรมที่ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการ “จัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานที่ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และ โครงการจัดทำหนังสือ “72 ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ 10” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
                    นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 ประกอบด้วย 1) วันปลอดควันพิษจากไฟป่า (24 กุมภาพันธ์) โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2) วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (3 มีนาคม) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3) วันช้างไทย (13 มีนาคม) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 4) วันป่าไม้โลก (21 มีนาคม) โดยกรมป่าไม้ 5) วันน้ำโลก (22 มีนาคม) โดยกรมทรัพยากรน้ำ 6) วันน้ำบาดาลแห่งชาติ (3 เมษายน) โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7) วันป่าชุมชนชายเลนไทย (12 เมษายน) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอถึงแนวคิดวันคุ้มครองโลกของปีนี้ ได้แก่ “Planet VS Plastics: ลดพลาสติกกู้วิกฤตโลกเดือด” และกิจกรรมที่สำคัญ คือ “เก็บ ลด เปลี่ยน ใช้ใหม่” ร่วมรณรงค์เรียกร้องให้มีการเลิกใช้พลาสติกเพื่อโลกและสุขภาพของมนุษย์ โดยเรียกร้องให้ลดการผลิตพลาสติกลงร้อยละ 60 ภายในปี 2583 สู่เป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีของคนรุ่นต่อไป

16 กุมภาพันธ์ 2567  34

สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน "We can run : Fund for legs" ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ

21 กุมภาพันธ์ 2567  46

พัชรวาท มอบกรมโลกร้อน เร่งแก้ปัญหาโลกเดือด