ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

10 เมษายน 2567  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

10 เมษายน 2567  48  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รวมพลังภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

05 เมษายน 2567  32  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วม ทช. และ UNDP สร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย พร้อมขยายผลสู่ภาคส่วนอื่น

05 เมษายน 2567  35  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ร่วม มท. และ UN ยกระดับความร่วมมือ ขับเคลื่อนการคัดแยกขยะต้นทาง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

04 เมษายน 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รับรางวัลเกียรติยศสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า พัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

04 เมษายน 2567  23  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมรายการ คุยนอกกรอบ กับ สุทธิชัย หยุ่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโลกร้อน

03 เมษายน 2567  96  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สส. สร้างโอกาสความร่วมมือลดโลกร้อนด้วยกลไกคาร์บอนเครดิตตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส

02 เมษายน 2567  37  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัชรวาท เผย ครม. เคาะแผน NAP รับมือโลกเดือด หวังสร้างภูมิคุ้มกัน-ปรับตัวต่อปัญหา วอนร่วมกันตระหนักลดก๊าซเรือนกระจกชะลอเพิ่มอุณหภูมิโลก

01 เมษายน 2567  181  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขยายระยะเวลาสำหรับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

01 เมษายน 2567  32  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย ดำเนินการด้านความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01 เมษายน 2567  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 มีนาคม 2567  30  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ We can run: Fund for legs ขยับขาเพื่อ 100 ขาเทียม ส่งต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการ สร้างสังคมรีไซเคิล สู่เป้าหมาย Net Zero

29 มีนาคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. สร้างความตระหนักรู้ การดำเนินงานสู่เป้าหมาย Net Zero

28 มีนาคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รวมพลังมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)

28 มีนาคม 2567  14  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ปกป้องสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

28 มีนาคม 2567  76  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รับฟังความเห็น ต่อ (ร่าง) ความตกลงกรอบความร่วมมือ IPEF ว่าด้วย Clean Economy

27 มีนาคม 2567  24  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สส. ร่วมกับ GGGI และ KPC จัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการปรับบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามข้อกำหนด ความร่วมมือด้านการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศตามกลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีส

27 มีนาคม 2567  6  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสำคัญสร้างการรับรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 มีนาคม 2567  7  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. มอบเกียรติบัตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Eco-School Intermediate) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3

27 มีนาคม 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

27 มีนาคม 2567  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. หารือเนเธอแลนด์ประเด็นความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 มีนาคม 2567  11  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมพิธีปิด เวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 แสดงพลังการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

27 มีนาคม 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย

26 มีนาคม 2567  46  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCE ร่วมมือสมัชชาองค์กรเอกชนฯ ขับเคลื่อนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

26 มีนาคม 2567  33  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ลงพื้นที่ภาคกลาง รับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25 มีนาคม 2567  31  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. จับมือ ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกันขับเคลื่อน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero

24 มีนาคม 2567  5027  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .....

22 มีนาคม 2567  29  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. บูรณาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

21 มีนาคม 2567  55  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

20 มีนาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. มอบเกียรติบัตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดักลาง (Eco-School Intermediate) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2

20 มีนาคม 2567  26  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านโครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ เรารักษ์น้ำ

19 มีนาคม 2567  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. เชิดชูเกียรติ 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ยกระดับศักยภาพท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่ Net Zero

16 มีนาคม 2567  36  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. มอบเกียรติบัตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School Intermediate) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1

14 มีนาคม 2567  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมตอบโจทย์ความต้องการ RE100 ของภาคเอกชน สู่เป้าหมาย Net Zero

13 มีนาคม 2567  45  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ลงพื้นที่ภาคใต้ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

08 มีนาคม 2567  28  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมเสวนาในหัวข้อ Climate Change - ปัญหาหลากมิติ และผลกระทบต่อไทย

08 มีนาคม 2567  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ลงพื้นที่ภาคตะวันตก รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

06 มีนาคม 2567  24  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ หลังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

06 มีนาคม 2567  50  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. หารือกับผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

06 มีนาคม 2567  60  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมจุฬาฯ เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย สู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

04 มีนาคม 2567  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. หารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

04 มีนาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. สร้างความตระหนักรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

01 มีนาคม 2567  52  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. จับมือ พม. เปิดตัวโครงการ "Climate Adaptation" ตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01 มีนาคม 2567  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. จัด DCCE Stop the Climate Crisis Together สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

01 มีนาคม 2567  37  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29 กุมภาพันธ์ 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. Kick off UK-Thailand Partnership on Adaptation ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

29 กุมภาพันธ์ 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เน้นย้ำนำเครื่องมือ กลไกลเพิ่มพลังงานะสอาด ลดก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายของประเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2567  25  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. แนะทางรอดสู่ความยั่งยืน ในงาน Rethink Sustainability : A Call to Action for Thailand

22 กุมภาพันธ์ 2567  28  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ขานรับวิสัยทัศน์ นายกรัฐมนตรี Ignite Thailand จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง

22 กุมภาพันธ์ 2567  41  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีสาปแช่ง คนเผาป่า และเวทีสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ผสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้การจัดการไฟป่า รับมือโลกเดือด

21 กุมภาพันธ์ 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

21 กุมภาพันธ์ 2567  46  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัชรวาท มอบกรมโลกร้อน เร่งแก้ปัญหาโลกเดือด

16 กุมภาพันธ์ 2567  96  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ขับเคลื่อนการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

16 กุมภาพันธ์ 2567  34  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน "We can run : Fund for legs" ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ

15 กุมภาพันธ์ 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ส่งมอบปฏิทินเก่า ครั้งที่ 1 เพื่อผู้พิการทางสายตา ลดการเกิดขยะ ลดโลกเดือด

15 กุมภาพันธ์ 2567  14  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมถวายพระพร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 กุมภาพันธ์ 2567  33  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เร่งขับเคลื่อนจัดทำ ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 6 ภูมิภาค

08 กุมภาพันธ์ 2567  44  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แด่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

08 กุมภาพันธ์ 2567  84  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 24 หน่วยงานจัดการพื้นที่สีเขียวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง กักเก็บคาร์บอนได้กว่า 12,000 ตันต่อปี

07 กุมภาพันธ์ 2567  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมจัดเวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 แสดงพลังการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

05 กุมภาพันธ์ 2567  78  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CCMB จับมือพันธมิตรผลักดันไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

01 กุมภาพันธ์ 2567  24  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมขับเคลื่อน "เวทีกำหนดอนาคตแม่แจ่มยั่งยืน คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้" แก้ไขปัญหาเชิงระบบ ตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

31 มกราคม 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ บูรณาการร่วมกัน สื่อสารเชิงรุก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมร่วมงานแถลงข่าว มหัศจรรย์ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เชื่อมโยงเมืองโบราณศรีเทพฯ

31 มกราคม 2567  63  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ประชุมสรุปผลและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ..... พร้อมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

29 มกราคม 2567  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รับมอบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

29 มกราคม 2567  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รวมพลังเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ม้ง 12 หมู่บ้าน ดอยสุเทพ-ปุย และภาคีเครือข่าย Kick off แนวกันไฟ ยกระดับการทำงาน ลดไฟป่า และฝุ่น PM2.5

25 มกราคม 2567  76  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย้ำความร่วมมือขับเคลื่อนทั้งสองประเทศ สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

24 มกราคม 2567  40  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. รับมอบปฏิทินเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท์

22 มกราคม 2567  41  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" เชื่อมโยงภารกิจ กำหนด Roadmap ระยะ 3-5 ปี

22 มกราคม 2567  36  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัชรวาท เปิด ทสจ. และศูนย์ประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดระนอง เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ระดับพื้นที่

19 มกราคม 2567  29  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. บันทึกเทปรายการ "โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อม" ทาง NBT2HD

19 มกราคม 2567  45  สำนักงานเลขานุการกรม สส. จัดพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกเนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

18 มกราคม 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ เน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุ่งประโยชน์ของประชาชน

13 มกราคม 2567  35  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รมว. ทส. เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด

13 มกราคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็ก โซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งต่อโลกที่สดใส ให้เด็กรุ่นต่อไป

13 มกราคม 2567  78  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด

12 มกราคม 2567  43  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "พัชรวาท" ชง ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดเข้าสภาฯ หวังแก้ต้นตอก่อ PM2.5 ที่แท้จริง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

09 มกราคม 2567  94  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "ลุงป๊อด" เชิญชวนเที่ยววันเด็ก เยี่ยมบูธ ทส. ที่ทำเนียบฯ เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

08 มกราคม 2567  93  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. สร้างความร่วมมือการเคหะแห่งชาติ พัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

04 มกราคม 2567  56  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ประชุมเตรียมงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด"

04 มกราคม 2567  54  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมหารืออธิบดีกรมนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างโอกาสและความร่วมมือการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

03 มกราคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

01 มกราคม 2567  74  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

28 ธันวาคม 2566  265  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการประชุม COP28 สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

22 ธันวาคม 2566  105  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เปิดเวที แลกเปลี่ยนมุมมอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ่ายทอดเป้าหมายระดับโลกสู่ระดับพื้นที่

20 ธันวาคม 2566  107  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สส. ร่วมกับ โครงการ SPAR6C จัดประชุม CoP-ASIC ชุมชนนักปฏิบัติสำหรับการดำเนินการด้าน Article 6

20 ธันวาคม 2566  131  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. บูรณาการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

20 ธันวาคม 2566  131  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. สรุปการประชุม COP28 ขับเคลื่อนประเทศไทย ตั้งรับ ปรับตัว อย่างมีส่วนร่วม

14 ธันวาคม 2566  77  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. สร้างจิตสำนึก ร่วม "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2566

07 ธันวาคม 2566  182  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมการสู่การประชุมในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 28 (COP28)

06 ธันวาคม 2566  63  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สส. เข้าร่วมรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 "DG Awards 2023"

05 ธันวาคม 2566  73  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เป็นผู้แทน ทส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

04 ธันวาคม 2566  160  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ World Climate Action Summit ในห้วงการประชุม COP 28

28 พฤศจิกายน 2566  531  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ COP28TH - Booklet Program

22 พฤศจิกายน 2566  55  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตร ขยายโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้ว

22 พฤศจิกายน 2566  125  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "ความคืบหน้าและแผนงานการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

21 พฤศจิกายน 2566  62  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. จับมือเครือข่าย SCP เปิดแนวรุกส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน "Sustainable Consumption and Production : Trends and Opportunities"

20 พฤศจิกายน 2566  62  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 40

17 พฤศจิกายน 2566  69  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สส. ร่วมกับ GGGI และ KPC จัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการปรับบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามข้อกำหนด ความร่วมมือด้านการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศตามกลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีส

16 พฤศจิกายน 2566  58  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ผนึกกำลัง มท. จัดการขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

15 พฤศจิกายน 2566  140  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. เตรียมเข้าร่วมประชุม COP28 แสดงบทบาทประเทศไทย จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก

14 พฤศจิกายน 2566  89  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมจัดการประชุมระดับภูมิภาคภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว

11 พฤศจิกายน 2566  74  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

08 พฤศจิกายน 2566  63  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. พร้อมเสริมพลังเครือข่าย รับมือไฟป่า หมอกควัน ขานรับนโยบาย รมว.ทส. ลดพื้นที่ไฟไหม้ 50%

01 พฤศจิกายน 2566  93  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมหารือความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ International Organization Migration (IOM)

01 พฤศจิกายน 2566  157  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก และ GIZ เปิดรับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทย

31 ตุลาคม 2566  119  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เปิดบ้าน DCCE เสริมพลัง "กลุ่มเปราะบาง" รับมือผลกระทบโลกร้อน

30 ตุลาคม 2566  78  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2566

26 ตุลาคม 2566  66  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566 สร้างจิตสำนึก ลดผลกระทบโลกร้อน

24 ตุลาคม 2566  108  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. จัดประชุมการเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28)

23 ตุลาคม 2566  111  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

20 ตุลาคม 2566  39  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมหารือความร่วมมือ ไทย - เยอรมัน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

20 ตุลาคม 2566  57  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. กล่าวเปิดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce และปาฐกถาพิเศษ "Climate Crisis : Time to Reduce"

20 ตุลาคม 2566  49  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยและเยอรมนี เปิดตัวโครงการ TGC EMC เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19 ตุลาคม 2566  89  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมจัดการประชุมประจำปีของแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative : IKI)

17 ตุลาคม 2566  79  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอด้านสิ่งแวดล้อม

17 ตุลาคม 2566  106  กลุ่มงานจริยธรรม ทส. ร่วมกับวัดบรมสถล บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

16 ตุลาคม 2566  236  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับตัวรับวิกฤตเอลนีโญ และเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

12 ตุลาคม 2566  73  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"

07 ตุลาคม 2566  116  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. ประชุม TCAC 2023 ฟังเสียงสะท้อนเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม

06 ตุลาคม 2566  105  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม TCAC 2023 ชวนคนไทยเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมด้านการผลิต การบริโภค เพื่อสร้างความยั่งยืน

04 ตุลาคม 2566  96  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส. แถลงข่าวการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย Thailand Climate Action Conference TCAC 2023

03 ตุลาคม 2566  77  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สส. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร พร้อมเปิดตัวแคมเปญ REact For Changes ลองเปลี่ยนโลก