กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจและแผน

ภารกิจและแผน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ดำเนินการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

2. ใช้ระบบการสื่อสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวาง

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรหลักและผู้นำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent

4. พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

5. ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการให้ตอบโจทย์แผนกรม รวมทั้งวิจัยต่อยอดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0

6. พัฒนาเครื่องมือ/กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม

ค่านิยมหลักขององค์กร

สื่อสารดี มีจิตสาธารณะ พร้อมพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม

 

แผ่นพับแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม-รวม-

แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี

pdf

แผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะ-20-ปี-พ.ศ.-2561-2580

ขนาดไฟล์: 1.33 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 3382
วันที่ลงข้อมูล: 27-05-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 27-05-2021
pdf

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สส. ฉบับปรับปรุง 63

ขนาดไฟล์: 44.41 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 1699
วันที่ลงข้อมูล: 29-08-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-08-2021

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2566

ขนาดไฟล์: 28.59 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 177
วันที่ลงข้อมูล: 10-11-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-11-2022
pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2565

ขนาดไฟล์: 16.86 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 182
วันที่ลงข้อมูล: 10-11-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-11-2022
pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2564

ขนาดไฟล์: 18.80 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 702
วันที่ลงข้อมูล: 27-05-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 27-05-2021

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf

ประกาศนโยบาย PDPA 2565

ขนาดไฟล์: 504.88 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 465
วันที่ลงข้อมูล: 07-06-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 07-06-2022
pdf

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565

ขนาดไฟล์: 1.05 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 471
วันที่ลงข้อมูล: 04-10-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 04-10-2021
pdf

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2565

ขนาดไฟล์: 2.25 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 426
วันที่ลงข้อมูล: 04-10-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 04-10-2021
pdf

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-IT-CONTINGENCY-PLAN

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 598
วันที่ลงข้อมูล: 27-05-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 27-05-2021
pdf

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-IT-RISK-MANAGEMENT

ขนาดไฟล์: 2.22 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 481
วันที่ลงข้อมูล: 27-05-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 27-05-2021

Skip to content