กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจและแผน

ภารกิจและแผน

“ภารกิจ อำนาจหน้าที่”

          กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑.) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการ เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

(๒.) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

(๓.) ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสนอแนะแนวทางและท่าทีในการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(๔.) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

(๕.) รวบรวม จัดทำ และให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ

(๖.) จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่

แผนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

pdf

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ขนาดไฟล์: 652.76 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 426
วันที่ลงข้อมูล: 23-04-2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-04-2024

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ขนาดไฟล์: 630.88 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 91
วันที่ลงข้อมูล: 19-04-2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-04-2024
pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขนาดไฟล์: 791.22 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 96
วันที่ลงข้อมูล: 19-04-2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 19-04-2024

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ขนาดไฟล์: 183.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 142
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023
pdf

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบ

ขนาดไฟล์: 853.76 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 108
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023
pdf

แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2566

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 115
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023

Skip to content